โครงสร้างเว็บไซต์

02
ข่าวประชาสัมพันธ์
04
E-Service
05
ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม
08
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
09
คู่มือประชาชน
10
นโยบาย แผน และรายงานผล
11
ITA
13
ถาม - ตอบ
14
ติดต่อเรา
15
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
16
ช่องทางการร้องเรียน
17
ช่องแสดงความคิดเห็น
18
คู่มือปฏิบัติงาน
19
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
20
สถิติการให้บริการ