คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
05.04.2564
7

ลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบด้วย MINI ICT และอบรมเชิงลึก เพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกร เพื่อให้เป็นนักธุรกิจเกษตร ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
05.04.2564
3

สนับสนุนภารกิจของจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

22.03.2564

ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระยะเวลา3เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

22.03.2564

ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

25.03.2564

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่1เม.ย.64-30มิ.ย.64 ระยะเวลาจ้าง3เดือน

25.03.2564

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่1เม.ย.64-30มิ.ย.64 ระยะเวลาจ้าง3เดือน

02.10.2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

01.04.2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02