คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
02.12.2565
0

ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสงขลา

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
01.12.2565
0

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ เรื่องการจัดทำคู่มือคุณภาพ ประกอบการขอรับรองมอก.S แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

28.11.2565

แผนจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการค่าใช้จ่ายในพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

22.11.2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานอุตสาหกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

14.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28.11.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

01.11.2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565

03.10.2565

ศูนย์วิจัยฯ ภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064928220604