เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ”เมือง (ไม่) รู้ร้อนรู้หนาว ภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองต่อภาวะโลกเดือด” ภายใต้โครงการ SUCCESS
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางจันทร์จิรา บางเสน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางนาวี ไพชำนาญ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวชลธิชา จำปา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เมือง (ไม่) รู้ร้อนรู้หนาว ภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองต่อภาวะโลกเดือด" ภายใต้โครงการ SUCCESS ณ ห้องเพิ่มพูน โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จัดโดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ในการประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม การปรับปรุงกลไกและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนำไปสู่การเพิ่มขีดสามารถในการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติรวมถึงปัญหาน้ำ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ