กิจกรรม “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรม  “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ. 2566

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางจันทร์จิรา บางเสน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ,นายณฤพนธ์ ซี่โฮ่ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนางสาวขนิษฐา หนูแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงาน “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2566
ทั้งนี้ เพื่อตระหนักในคุณงามความดีและเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ จังหวัดสงขลา จึงได้กำหนดให้วันที่ 26 พฤษภาคมของทุกปี เป็น "วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" โดยมุ่งหมายให้ประชาชนในจังหวัดสงขลา ยึดเป็นวาระสำคัญในการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาจังหวัดเพื่อเป็นการสืบสานปณิธาน "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ให้สัมฤทธิผลอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป จัดกิจกรรม ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา