ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ระยะครึ่งรอบ (Mid-term Report) ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ระยะครึ่งรอบ (Mid-term Report) ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางจันทร์จิรา บางเสน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวเกศินี อุปมนต์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ระยะครึ่งรอบ (Mid-term Report) ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ 3 ทั้งในส่วนของความเป็นมา กระบวนการจัดทำ สาระสำคัญ และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติเพื่อพัฒนาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมถึงรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานประเทศตามกลไก UPR ระยะครึ่งรอบต่อไป