ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการดำเนินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการดำเนินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ