ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลและเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสงขลา พิจารณาต่อไป โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม