ประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566- 2570) ระดับกลุ่มจังหวัด (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาววรรณี พุฒแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566- 2570) ระดับกลุ่มจังหวัด (สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางธิดา พัทธธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) เป็นแผนระดับ 2 มีเป้าหมายการพัฒนา คือ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน โดยมี 4 องค์ประกอบสำคัญในการพลิกโฉมประเทศไทย คือ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทย
นอกจากนี้มีหมุดหมายภายใต้องค์ประกอบ 13 หมุดหมาย คือ 1) เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 2) การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า 3) ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 4) การแพทย์และสาธารณสุขแบบครบวงจร 5) ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ 6) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล 7) SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 8) พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัยและน่าอยู่ 9)ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอเหมาะสม 10) เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 11)การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาค 12) กำลังคนที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 13)ภาครัฐสมรรถนะสูง