สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)