แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565