สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี พ.ศ. 2565