แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566