รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา